När dumhet paras med girighet föds ondska.

                                                                                           Stoppa vindvansinnet
                              maila valab@helgaro-liv.se
I nästan 7 år har jag försökt stoppa vindvansinnet. Förgäves.
Jag har informerat varje kommun varje länsstyrelse, varje domstol, varje parti, regering och riksdag, JO, KO, Riksrevisionen om att gällande lagar inte tillåter att Sveriges natur skövlas av vindkraftverk, att lagarna är skapade för att skydda människor till liv och egendom.
Förgäves.
När inte svensk nationell lag fick gälla anmälde jag svenska staten till EU-kommissionen för fördragsbrott eftersom EU-lag, Maskindirektivet inte fick gälla för maskinen vindkraftverk i Sverige.
Förgäves.
EU frågade svenska regeringen om lagen tillämpades och regeringen svarade naturligtvis ja, den tillämpas, fastän inget verk är CE-märkt eller inte en enda marknadskontroll hade genomförts så som lagen kräver.
Vi är rättslösa.
Den nya regeringen uttalar dödsdom över landsbygden i ”Energi 21 - Förslag till statens budget för 2015”.
Tusentals nya vindkraftverk skall sättas upp överallt även i naturskyddsområden fastän vi har CO2-fri elöverskott sedan länge, ett överskott som vi konsumenter tvingas betala och som dumpas till utlandet.
Nu återstår bara två val för oss; lägga oss ned och dö eller slåss och skjuta sönder skiten.
Jag vet vad jag skulle välja.
                                                                                                                 Tillbaka till huvudsida
 
Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
Fundament till ett vkv.
Tror någon att naturen här kan återställas?
Så skövlas naturen för all framtid.

                                                 Nya skrivelser 2014

Arrendeavtal som gör markägaren rättslös
 
 
 
 


                                                                               Välkommen till (bloggen) om Stoppavindvansinnet.

Då medias alla journalister vägrar att utföra skyldigheten att informera om historiens största bedrägeri mot det svenska folket, måste vi som vill stoppa vansinnet via Nätet lämna information i syfte att i nästa val framtvinga ett stopp för vansinnet.
Vi argumenterar än så länge med ord men vi tänker värna våra hem och vår existens mot skövlingen med alla medel. Det är frågan om överlevnad för alla oss som drabbas av förstörd häsa och skövlad natur.
Delta i den debatt som media förvägrar oss.
Om vi bara finge en halvtimme i statens TV skulle vi genom våra argument sänka ela vindvansinnet.
Men ingen vågar denna offentliga debatt.Det här finns på sidan
Om oss    Varför denna sida.    Delta i debatt på Facebook    Här har du chansen att påverka    Skratt        Lögnerna       Så bekämpas vansinnet
 
 
 
       Här är knappen

      Tryck på denna länk

      och skriv ditt namn 

 


Om oss
Vi har försökt att värna vår natur och vår existens från att skövlas av jättelika livsfarliga maskiner vindkrftverk. Det är svenska kyrkan som här ville skända Guds underverk, naturen, genom att 2008 begära att få sätta upp två vkv här på helgarö vid Mälarens strand. Vi har hittills kunnat hindra skövlandet genom att överklaga allt. Dessutom struntade Strängnäs kommun i att området var del av ett skyddat 2000-område, de struntade också i att delar i området var fågelskyddsområde som inte fick beträdas under sommaren, de struntade också i att kyrkan inte hade servitut att nyttja befintlig väg, men framför allt struntade både kommunen och länsstyrelsen att göra de lagstadgade undersökningarna av områdets flora och fauna. Vi blev snart varse att inga svenska lagar till skydd för människa och natur fick gälla för utbyggnaden av vindkraftverk.
Kommun och länsstyrelse struntade i att informera den berörda allmänheten, struntade i att ha lagstadgad samråd om utbygnaden, struntade i alla överklaganden, struntade i att lämna begärd information.
2014 kommer vårt ärende att avgöras i Nacka domstol, Mark- och miljödomstolen.
När vi bittert fick lära oss att i frågan om vindkraftverk är vi medborgare i Sverige rättslösa enligt svensk nationell rätt, anmälde vi svenska staten till EU-kommissionen därför att även överställd EU-rätt har åsidosatts, Maskindirektiv tillämpas inte vid maskinerna vindkraftverk, och till FN,UN/ECE därför att Aarhuskonventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv. Aarhuskonventionen ger medborgare rätt att i frågor om miljö få information, få delta i beslut och få sin sak rättsligt prövad.
EU vill så gärna kasta vår anmälan i papperskorgen därför att alla vkv i Europa körs olagligt precis som i Sverige där ingen maskin är CE-märkt.
FN,UN/ECE som är ett internationellt organ för att se till att Konventionen tillämpas av de stater som undertecknat den, inkl. Sverige. UN/ECE har beslutat att behandla vår anmälan i en offentlig Tribunal trots högljudda protester från den svenska regeringen.Vi kommer att bli kallade till Tribunalen om inte regeringen lyckas förmå FN att låta bli. 

Varför denna sida?

Jag har insett att allt vi gjort hittills med vårt motstånd har varit och är meningslöst. Vi har argumenterat med sakargument som inte har betytt ett skit. Vindvansinnet pågor utan några sakskäl. Vi måste inse det. Vi måste hitta på något annat, något som tvingar politiker. Sakskäl gör det inte. Det har vi märkt. När jag säger åt folk att slåss för fan, så ryggar de och säger kanske - men Gandhi och Mandels ändrade världen med ickevålds metoder. Ja men för hela friden! Ser du inte skillnaden? De kunde med argument så småningom ändra motståndarnas sinnen. Javisst! Men hur ändrar vi sinnet på alla maskinerna vindkraftverk som står där och skövlar vår natur. Som du läst så försöker jag att på något vis samla namn på folk som säger "jag kommer att rösta på det parti som lovar att stoppa vindvansinnet".
Jag vill göra en knapp på hemsidan eller på Facebook som hela tiden visar hur många det är som säger så. Sedan inför valet, när det är tillräckligt många som tryckt på knappen, skall vi kunna tvinga politiker att lyssna.
Jag blir förbannat på debatterna där alla i början säger "jag är egentligen inte emot..." Vansinne är vansinne precis som 2+2=4. alltid! Jag håller också på att sätta upp en blogg men den sidan funkar inte ännu.
Sen filar jag på ett föredrag som jag kan åka omkring i Sverige och hålla. Jag kör hårt till valet Om det inte går att få stopp på skiten så återstår bara en sak.
Vi fortsätter
Bernd

 


 
  Jag deltar i debatt på Facebook trots det och har någon synpunkter på vad jag lagt ut här om bluff och löngner så maila mig https://www.facebook.com/groups/stoppavindvansinnet/
 


Här har du ingen chans att påverka. Medierna är köpta av vindmaffian, annonser, EU skyddar bara alla krämare som vill tjäna pengar. Att folk skadas, att nauren skövlas bryr sig ingen om.

Inför valet 2014
SVT vill veta vilka frågor som är viktigast i valet 2014.
Maila svar om vindutbyggnaden  till
dinrost@svt.se

SVT inbjuder också till debatt
http://debatt.svt.se/skriv-pa-debatt/

EU erbjuder befolkningen att lämna synpunkter före den 14.2.2014 till frågan om framtida miljöskydd.
HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection
stateaidgreffe@ec.europa.eu
Här finns tillfälle att ange att alla subventioner till vindkraftverk och även subventioner till annan energiproduktion måste upphöra.
 
 
 
 


Skratt
sång 1 av operasångaren Peter Tornborg
sång 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZTki_JxtjNk&feature=feedu
 

                                                 Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
                             El från vindkraftverk i Sverige behövs inte och maskinerna skadar allt och alla.
Lögnerna

1 Lögnen om att rädda klimatet
2 Skattebidragen till vkv
3 Lögnen om att vkv skapar nya jobb i Sverige
4 Bluff och båg med lagar och paragrafer.
5 Bluffen med samråd
6 Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
7 Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
8 Smygandet med hur många vkv skall det bli.
9 Kostnader för rivning av vkv
10 Bluff med Bygdepeng
11 Bluff med ljudberäkningar
12 Lögnenom att  Fåglar och andra djur inte skadas.
13 Lögnen om att Vkv-el behövs för hushållen
14  Lögnen om säkra vindkraftverk
15  Bluff med försök att kringgå kommunens veto
16 Bluff med hantering av maskinernas risker.
 
 
 

 

Lögnerna


Lögnen om att rädda klimatet
I två propositioner  2008/09: 162 and Bill 2008/09: 163 angav regeringen som enda grund för utbyggnaden av vindkraftverk att landets utsläpp genom bygget skall minskas.
Med lätthet kan visas att byggnationen av ett vindkraftverk i Sverige alltid medför större utsläpp av CO2 än maskinen någonsin kan gottgöra genom att ersätta i landet producerad el från kolkraftverk, som inte finns. 
http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/8-8-2010 arne utsl co2.doc
Hur kan det vara möjligt att ingen politiker först genomförde denna enkla uträkning innan det beslöts att för alltid ändra Sveriges landskap. Vilka krafter lurade så politikerna genom sin lobbing?
Faktum är därför att jordens klimat skadas än mer av varje uppsatt vkv i Sverige.
Ingen politiker kände tydligen till att Sverige har och kommer att ha ett mycket stort överskott av kapacitet att producera CO2-fri el. Vi kan göra för mycket CO2-fri el som är mycket billigare än vindelen. Det tycks lobbande riskkapitalister har lurat på politikerna att utnyttja genom att sälja den elen till utlandet.Alla pengarna hamnar i ders fickor. Hushållen tvingas betala.
 

2
   Skattebidragen till vkv 

För att göra utbyggnaden möjlig beslöt regeringen en extra skatt elcertifikatavgiften. Men då en moderat styrd regering inte vill framstå som skattehöjare doldes skatten genom att den inte redovisades i statens budget. Medborgares frågor om hur stora skattebidragen som tillfaller verksamhetsutövarna, de som äger verken, besvaras inte.
Förutom certifikatavgiften får stora elförbrukare skattebefrielse från energiskatten.
De rena skattebidragen utgör nu mellan 50-60 öre kWh. Regeringen främjar vkv dessutom genom lag s.k. kvotplikt att den som vill sälja el till konsumenterna först måste köpa den mångdubbelt dyrare vindelen innan försäljaren kan köpa den billiga vatten- och kärnkraftelen. Detta leder naturligtvis till dyrare el för konsumenten.
Dessutom strör regeringen, Energimyndigheten, EU ut medborgarnas skattepengar i övermåttan över vindindustrin. Vindbolaget Arise Windpower skulle räddas från konkurs och fick 2012 100 miljoner, bara sådär. Nu har EU gett miljoner för att vindbolagen kan experimentera om att undvika livsfarlig iskast och Sverige fick nyss 8 000 miljoner av EU för att främja grön energi.
Nu skriker svensk vindindustri på hjälp om mera bidrag. Troligen vågar regeringen inte höja den direkta vindskatten utan kommer att höja kvotplikten i smyg. Vad de än hittar på så drabbar det oss elkonsumenter.
Hur mycket får vindmaffian i bidrag utöver certifikaten
700 miljoner enl. www.energimyndigheten.se/vindkraft
Energimyndigheten har genom sitt stödprogram Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan lämnat stöd på närmare 700 miljoner kronor som ska bidra till att utvecklingen går mot en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Syftet är att andra projekt ska kunna ta lärdom av deras erfarenheter och nya kunskaper. 
20 miljoner till Havsnäs: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2009/Vindkraftverk-i-Havsnas-ska-generera-ny-kunskap/
för att göra en Handbok för kommunerna: http://www.res-group.com/pdf/NV_Handbook/Slutrapport_Handbok_till_kommunerna.pdf
Utlandet betalar enbart 25 % av kostnaden för el från Sverige.
 

3
Skapar nya jobb i Sverige visar sig vara rena lögnen.
När vi ständigt hör påstående om nya jobb som vindindustrin skapad har vi frågat regering, riksdagspartierna, länsstyrelserna, kommunerna, arbetsförmedlingarna om hur många nya jobb som skapats av de nästan 2500 verk. Alla svarade att de inte visste. Men trots det står det i de flesta tillstånd och domarna att vkv behöver byggas för de nya jobben.
5.1.2014 kl 13 hade radio P1 ett program om alla arbetstillfällen som vindvansinnet hade skapat. Reportern hade naturligtvis besökt Sveriges, ja världens största va… vindbygge i Piteå. Han pratade om och med arbetskraften men ….. inte en enda var svensk. 
 I Piteå skall Sveriges och Europas största vindindustri ligga. Läs om besvikelsen när nya jobben uteblivit, Piteå tidning 10-12-2013.
 


Bluff och båg med lagar och paragrafer.
För oss motståndare mot vindvansinnet är det uppenbart att inga lagar för skydd av människa och natur får gälla för frågor om vindkraftverk.
Det är ett hån mot medborgarna att även svensk domstol hänvisar till Miljöbalken 1 kap 1 § för att ge tillstånd till att naturen skövlas för all framtid.
Miljöbalken
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
   Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Myndigheter och domstol påstår således att  de jättelika maskinerna som skövlar naturen och dödar allt levande som kommer i vägen för deras vingar, att de skyddar människor, att de vårdar värdefull natur, att den biologiska mångfalden bevaras genom alla sönderhackade djur. Detta är befängt men så tillämpas lag i rättsstaten Sverige. Jag undrar varje gång hur det kan komma sig att staten tappar all vett och sans när det gäller den relativa skitsaken vindkraftverk.
På order av regeringen får heller inte internationell bindande lag EU-direktiv, Maskindirektivet, gälla i rättsprövningen av maskinerna vindkraftverk, se http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/17-3-2011 regering.pdf 
Att en sådan order till svensk domstol strider mot själva kärnan i vår demokrati, Regeringsformens 11 kap. Rättskipningen 3 § "Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408)."
Det struntar regeringen i. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.
Sverige har också skrivit på Aarhuskonventionen 2005 som i ärenden som rör miljön ger medborgarna rätt till information, rätt till delaktighet i beslut och rätt till rättslig prövning i oberoende domstol.
När vi klagande kräver dessa rättigheter får vi till svar att ingen myndighet känner till konventionen. Samma svar får vi av politikerna..
Men regeringen, myndigheterna och vindmaffian har från första början varit alldeles klara över att om lagarna får gälla så kan inte ett enda vkv sättas i svenska naturen.
Därför gällde det att se till att lagarna inte gällde för vkv. Regeringen och Arbetsmiljöverket tillgrep till och med det fåniga tricket att kalla maskinerna vindkraftverk för byggnader som inte regleras av Maskindirektiv.
Naturligtvis har vi anmält svenska staten för brott mot gällande intenationell lag. 
Faktum är att alla vindkraftverk körs olagliga utan CE-märkning och utan att myndigheterna uppfyllt kravet att genomföra marknadskontroll enligt Maskindirektivet vid maskinerna vkv.
Precis som vilken maffia som helst är vindindustrins verksamhet olaglig.
Vi har anmält svenska staten till EU-kommissionen för att Maskindirektivet inte tillämpas vid maskinerna vkv och till UN/ECE, som svarar för att Aarhuskonventionen följs, för att konventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv.
EU vill så gärna kasta anmälan i papperskorgen för vår fråga rör alla vkv i Europa och FN kommer att hålla en tribunal i Geneve om vår anmälan om inte den svenska regeringen lyckas att lobba ned även denna anmälan i papperskorgen. Inte vill de avslöjas med fiffel och båg.
Se anmälan till EU och UNECE på www.helgaro-liv.se 
 

5
Bluffen med samråd
Plan- och bygglagen och Miljöbalken anger klart och tydligt krav på samråd MB 6 kap 4 §.
Aarhuskonventionen och EU-direktiv  anger samma sak i form av deltagande i beslut och tillgång till information.
Svenska myndigheter åsidosätter alla dessa bestämmelser genom att godta intetsägande kafferep i stället för samråd enligt lag.
När sedan berörd allmänhet vill invända mot beslut om vkv avvisas de med hänvisning att de inte framfört dessa vid samrådet och att det nu är för sent.
Naturligtvis är detta åter ren lögn. Varje myndighetsbeslut kan överklagas under angiven tid.
Men den berörda befolkningen bör inte låta lura sig.
När någon får vetskap om utbyggnaden skall han samla berörd allmänhe eller kämpa ensam.
Sedan skall invändningarna skrivas ned, frågor till den som begär tillstånd skall skrivas ned, begäran om inventering av flora och fauna skall skrivas, o.s.v.
Frågorna skall lämnas i förväg med krav om att alla skall besvaras före tillstånd kan ges. Hjälp med frågor finns.
Protokoll med närvarolista skall vidimeras av allmänhet.
Frågorna och protokollen skall skickas både till länsstyrelsen och kommunfullmäktige.
Berörd allmänhet bör kalla in extern hjälp vid samråden för att bemöta vindbolagens vanliga lögner.
Se också nedan.
 


Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
Ingen kontrollerar hur mycket el som levereras till nätet.
Egentligen behövs ingen anslutning till elnätet alls för att elcertifikat skall utgå vilket kan förklara varför flera verksamhetsutövare första året systematiskt rapporterar en konstant elproduktionen från verket, månad för månad. År 2010 gjordes sju (7) anmälningar till olika åklagaremyndigheter med misstanke om bedrägeriförsök varefter samtliga utredningar lades ned av Miljöåklagaren i Malmö då miljöbrott inte förelåg. 
I lagen om elcertifikat finns krav på att anläggningens produktion ska mätas per timme. För den produktion som du (din rapportör) mäter och rapporterar in till Svenska Kraftnät tilldelas du elcertifikat för, antingen om mätaren sitter på din bruttoproduktion (i ditt interna nät) eller din nettoproduktion.
Nyligen upptäcktes stora inrapporterade skillnader till www.vindstat.nu av egenrapporterad vindel, effektivitet 27,7%, medan till Svenska Kraftnät, SvK, inmatad  vindel endast gav effektiviteten 21,6%, vilket kan göra att enorma bidragsbelopp kan utbetalas felaktigt, Bidragsfusket 2012 kan ha uppgått till cirka (27,7/21,6-1)* 7200000000*0,17=350 Mkr http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/Kraftlaget/Tidigare-kraftlagen/ ). 
 

7
Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
SOM-institutet lobbar för vkv med detta påstående.
Enligt Forskning och Framsteg nr 5/6 om lögnen att 87 % av svenskarna gillar vkv
Marianne Henningsson har undersökt närmare att om frågan ställs hur många som är beredda att bo i närheten av vkv blir siffran 40 %.
I en SOM-undersökning tillfrågas ett statistiskt utvald antal människor. Då 80,5 % av de tillfrågade statistiskt bor i tätort eller stad anser de sig inte berörda av vindeländet.
Vi har begärt att SOM skall utföra urvalet bland landsortsbor men det vägrar de.
 

8
Smygandet med hur många vkv skall det bli.
Om regeringens s.k. mål skall uppfyllas skall utöver nuvarande 2500 ytterligare 6000 verk byggas. Men vem vet om det räcker? Redan finns ansökningar inne för tillstyrkan för ytterligare 10 000. Vem säger stopp?
Folk bör få info om var alla verken skall placeras.
Begär offentlig info från länsstyrelserna.
Först i december 2013 upptäckte minister Hatt(C) att sverige redan 2012 hade uppfyllt sitt EU-åttagande att 50 % av all använd energi skall vara s.k.grönt. Inget annat land i Europa behöver redovisa mer än 20 %.
Varför behöver vi trots det bygga fler vkv? Varför säger hon inte stopp nu?
 

9
Kostnader för rivning av vkv
Enligt lag skall naturen återställas när verksamheten upphör. Inget vkv i Sveriges kalla klimat kan köras efter 15 år. På Gotland byttes vkv ut redan efter 10 år.
Lagen kräver att naturen återställs inte bara att tornet på vkv plocks ned. Skog skall planteras på alla vägar, kabelbator, ledningsgator, uppställningsplatser Men hur återställer man efter den skadan som visas överst på denna sida. Skadas inte naturen för all framtid? Och hur återställs alla sönderhackade djur?
Enligt http://www.namdalsavisa.no/naringsliv/article6198883.ece kostar rivningav ett 2 MW-verk i Norge 10 miljoner.
Att bila bort betongfundament kostar runt 5 miljoner. 
Energimyndigheten säger att det räcker med en kostnad på 400 000 som först behöver betalas när verket är slutkörd. 
Vem kommer att få stå för kostnaden när markägaren gjort konkurs och vindmaffian schappat till skatteparadis? Kommunmedborgarna naturligtvis.
Miljöbalken tillåter inte att betong lämnas kvar i naturen. Trots Miljöbalken godtar domstolar att betongfundament lämnas kvar och skottas över. Så går det till i rättsstaten Sverige.

10
Bygdepeng
är troligen muta som ger fängelsestraff
http://www.second-opinion.se/energi/view/2640#
http://vindbrukdalsland.se/Mutor-Ny_lagtext_2012-07-01.pdf
Vi har polisanmält kommuner och vindsnyltare för tagande av muta och givande av muta. Men polisen kastar alla anmälningar av vindkraftverk alltid i papperskorgen. De har också fått order om det precis som länsstyrelserna och ordern till domstolarna.
De flesta kommuner som tecknat avtal om mutorna får aldrig några pengar och där de får pengar går det till föreningslivet där politiker är med. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.

11
Bluff med ljudberäkningar.
Det här är väl den största och farligaste bluffen av alla.
Vid varje industri och bygge utför man exakta mätningar av allt buller även infraljud. Är värdena för höga skall verksamheten ändras eller stängas. Det är benhårda regler som alltid följs även i Sverige. Men hör och häpna vid de bullrande och livsfarliga maskinerna vkv utför man alldrig mätningar vid bostad. Det behövs inte säger myndigheterna. Men en hoper ljudföretag tjänar storkovangenom att stoppa in några passande värden i en formel som då kan anpassas till att alltid ange ett ljudsäkert område där ingen bor. Var och en som klarat grundskolans matte inser med lätthet att resultatet av en formel alltid beror på vilka värden du stoppar i den.
De svenska myndigheterna ljuger ohämmad om att det farliga infraljudet från vkv inte finns och om det skulle finnas så skulle det vara ofarligt.
I skrivelser till regeringen har vi begärt att Sverige precis som Danmark skall genomföra en utredning av störningarna från vkv. Vi har hänvisat till en uppsjö av vetenskapligt dokumenterade utredningar och även att Danskarna anser infraljudet vara så farligt så de i lag har begränsat det till 20dBb inomhus .
Den svenska regeringen ids inte svara.
I alla våra överklagningar kräver vi alltid att ljudmätningar av verkliga verk eller antal verk skall ligga till grund för ljudskyddsområdet runt vkv. Vi kräver dessutom att mätningar genomförs i vinterklimat och i det som kallas inversion, låg molnhöjd m.m. Vi har kännedom om mätningar utförda i vinterklimat och i inversion som anger över 40 dB, som är myndigheters begränsningsvärde, på över 9 km från vkv. Dessutom kräver vi att redovisning av mätningar av infraljud vid befintliga bostäder skall lämnas.
Naturligtvis avvisas våra krav som om de fick gälla så skulle två tredjedelar av alla befintliga vkv stängas omedelbart och inga nya sättas upp.
 

12 
Fåglar och andra djur
Youtube är full av filmer om sönderhackade fåglar men svenska myndigheter påstår att mätningar i Kalmarsund har visat att fåglar undviker vindkraftverk.
Flera linjeinventeringar visar att allt vilt skyr vkv-områden.
Vindkraftsparkerna påverkar renens rörelsemönster har Anna Skarin, SLU, Statens lantbruks universitet visat i sin forskningsrapport till Naturvårdsverket.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5491225
I tillståndsärenden tar myndigheterna aldrig hänsyn till människors lidande eller den fara som vkv utsätter människor för. De som ansöker om tillstånden behöver bara skriva att maskinerna är ofarliga, inte syns, inte hörs för att myndigheterna som vanligt avfärdar alla invändningarna med att konstatera; -" vi har ingen anledning att betvivla de inlämnade uppgifterna".
Den enda anledningen där domstolar upphävt tillstånd är att örnar häckar i närheten. Örnar kan eventuellt hejda vansinnet men inget mänskligt lidande.
Så går det till i rättsstaten Sverige.
 
 

 13 
Lögnen att vkv-el behövs för hushållen.
Vindbolagen anger alltid att si och så många hushåll får el från vkv. Det är löngn därför att vindelenaldrig ensam kan ge strömmen de måste alltid ha uppbackning av säker vatten eller kärnkraftel om det inte blåser.
Dessutom har Sverige ett mycket stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el. Den dyra vindelen ökar alltid kostnaderna för hushållen därför att regeringen i lag har tvingat den som vill sälja el att först köpa dyr vindel, s.k. kvotplikt, som säljs till hushållen. Eftersom vindelen alltid beror av om det blåser så kan denna osäkerhet skada elnätet. Därför måste elkonsumenterna dessutom betala för nya elledningar som Svensk Kraftnät har beräknat kommer att kosta 50 000 miljoner. Därför är alla påståenden om att vindelen gör el billigare inget annat än ren lögn. 
Se t.ex. på http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm    20.12.2014  nytt bottenrekord för samtliga vindkraftverk i elområde 2 (Sundsvall)!! Aktuell effekt 0% installerad 388 MW
Hoppas ingen har tecknat sig för vindkraftsel hos Skellefteå kraft!! 
 

14
 Lögnen om säkra vindkraftverk
Vkv-olyckor
Vindindustrin mörkar alla olyckor och svensk media godtar det och rapporterar inte eller sällan.
Vkv brinner lätt och ofta vilket kan ses på Youtube. De tappar vingarna eller kollapsar helt. Lösa delar och is blir dödshot när de kastas upp till 1000 m bort.
Det tragiska är att först när någon i Sverige blir dödad av de livsfarliga maskinerna kommer all att skrika om att - ojdå, varför har inte vi fått veta.
Även i Sverige har dödsolycka inträffat 2012 där en arbetare brändes till döds uppe i ett vkv.
Vi polisanmälde olyckan men hörde inget mera då polisen har order att kasta våra anmälningar i papperskorgen.
När vi frågat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om vilka åtgärder de vidtar när vkv brinner, får vi till svar – inga. - Det är inte en fråga för oss.
När vi frågat Boverket vilka skilda utrymmesvägar som skall finnas enligt lag i vkv, får vi till svar att lagen gäller byggnader och inte "byggnadsliknande" maskiner vkv. 
När vi frågar kommunerna hur de avser att fullfölja tillsynsansvaret och vilka åtgärder för att utföra räddningsarbeten vid vindkraftverk som de har beslutat, får vi svaret att kommunens räddningstjänst inte har möjlighet att utföra räddningsarbeten vid brand eller olyckor i vkv.
I december miste två unga män livet i en dödsolycka i Holland i ett vkv.
http://ekstrabladet.dk/112/article2135444.ece
Lagen Masindirektiv säker klart och tydligt att maskiner inkl.vkv inte får sättas i drift om risk finns för att människor och deras husdjur, så står det, utsätts för fara. 
I Sverige, till skillnad från andra länder, har vi grundlagen Allemansrätten som ger varje medborgare rätt att vistas var som helst i naturen. Den rätten är inskriven i grundlagen Regeringsformen.Det är således förbjuden att hindra folk från att vistas i naturen.
Lagen Maskindirektiv säger att skyddet skall aktivt hindra skadorna. Lagen säger att enbart skyltning inte uppfyller kraven. Trots det sätter vindindustrin bara upp skyltar som varnar folk och som kräver att folk skall utrusta sig med skyddshjälm m.m. Men lagen säger att även husdjuren skall omfattas av skyddet. Då kräver vindindustrin att t.ex.  hundar också skall bära hjälm i närheten av vkv. 
Det finns bara en enda åtgärd som uppfyller lagens bestämmelser om skydd; inhängnad. Men den åtgärden är alltid olaglig i Sverige därför att den strider mot Allemansrätten. Det går även rent teckniskt inte att inhägna halva Norrland t.ex.
Just detta svenska lagbrott har vi anmält till EU-kommissionen som skall se till att Maskindirektivet tillämpas även i Sverige. Läs http://www.helgaro-liv.se/
Sammanställning 30-9-2013 av alla kända olyckor i världen
http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf
 

15
 Bluff med försök att kringgå kommunens veto
Enligt lag MB 16 kap 4 § gäller inte länsstyrelsens tillstånd om inte kommunen  har uttryckligen tillstyrkt det. Om kommunen inte ens svarar länsstyrelsen gäller inte tillståndet.
I lagen står att "kommunen " skall tillstyrka. I regerins information står klart och tydligt att med kommun menas den högsta instansen, kommunfullmäktige.
Nu kringgår länsstyrelsen medvetet vetot genom att skicka en begäran om tillstyrkande till "kommunen" före det att de fullgjort sin skyldighet att utreda och sedan som tillstyrkande godkänna svar från vilken kommunal förening som helst. Kommuner kan ha delegerat "yttranden" till kommunstyrelse eller annat kommunalt organ men detta yttrande får inte ersätta den i alliansöverenskommelsen beslutade betydelsen kommun lika med kommunfullmäktige. Detta försök till bluff måste alltid överklagas dels till förvaltningsrätt som formellt fel och dels till mark- och miljödomstol som brott mot bl.a. MB, Miljöbalken, inget samråd , ingen inventering avflora och fauna, m.m. och brott mot Maskindirektiv; ingen utredning av säkerhet och Aarhuskonventionen, ingen information före beslut, ingen delaktighet i beslut.
http://www.helgaro-liv.se/blogg/veto.doc
 

16
Bluff med hantering av maskinernas risker.
Före beslut om bygglov skall en riskanalys genomföras och presenteras.
I denna analys skall miljöbalkens portalparagraf 1 kap. 1 § punkt 1 uppfyllas, dvs. människor hälsa skyddas mot skador och olägenheter samt att de relevanta EG-produktdirektivens grundläggande (väsentliga) arbetsmiljö- hälso- och säkerhetskrav uppfylls så, att vindkraftverken kan CE-märkas och tas i drift helt i överensstämmelse med de grundläggande kraven.
Denna analys görs aldrig trots att lag föreskriver det. De som klagar måste i skrift begära att den genomförs. Först då är denna begäran en grund för överklagan
http://www.helgaro-liv.se/blogg/riskanalys.doc
 


Åtgärder för att bekämpa vindvansinnet finns här men att stoppa det går inte med lagliga medel.
 under uppbyggnad
Ta kontakt med valab@helgaro-liv.se         eller Bernd Stymer på Facebook

Samla vänner
informera er, läs på, fråga de som kämpat länge.
Förbered samrådet noga, enskilt eller i grupp.
      ställ skriftliga frågor, hjälp finns
      begär skriftligt undersökning av flora och fauna
      begär skriftlig information om ansökarens syfte och möjlighet att finansiera bygget
För protokoll på samrådsmötet och se till att ni vidimerar
Begär skriftlig information om utförd Riskanalys
       Riskanalys, med stöd av SS-EN ISO 14121-1:2007, Maskinsäkerhet - Principer för riskbedömning.
  Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap. 

Begär redovisning av 
        Om det redan finns vkv i kommunen
Begär skriftlig information om genomförd bullermätning utfört av oberoende företag.
Begär kopior av Certifieringsdokument enligt Maskindirektiv
 Tillverkarens typkontroll dokumentation och intyg anpassad till yttre miljöförhållanden på uppställningsplatsen, inkl. ev. finita element beräkningar. 
      Kontrollrapporter för säkerhetsrelaterade kontroller. 
      Verifikationsprotokoll i enlighet med kontrollplanen. 
Se också nedan.
 

    Polisanmälan av bef. vkv.
Lagfarna ägare och verksamhetsutövare enligt ovan  har  farliga, ja till och med livsfarliga maskiner/vindkraftverk i drift utan att de erbjuder föreskriven säkerhet för person, egendom och husdjur i enlighet med  Maskindirektivet (MD) 89/392/EEC,  infört  i svensk lag genom  Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 1993:10. 
Vindkraftverken,  i strid mot bindande rättsakter, utgör nu en stor hälso- och säkerhetsrisk då risken för bland annat utkastande föremål som t.ex. blad och/eller bladdelar ökat genom rotorbladens utmattning.

Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap.
   Överklaga
Ett beslut som rör vkv kan överklagas dels
enligt kommunallagen när det gäller formella fels till Förvaltningsrättom t.ex att inte följande lagar har tillämpats eller att information enligt lag inte har lämnats
och
enligt sakskäl till Mark- och miljödomstol , inte genomförda inventeringar av flora och faune, inga samråd enligt lag. osv.
I båda fallen kan kommunmedborgare överklaga eller föreningar. Det är säkrast att göra både ock.

Begär kontrollmätning av at begränsningsvärden för ljud och skuggbildning utförs vid befintliga vindkraftverk. 
Här är förslag på text


Samrådet enligt lag Miljöbalken  MB 6 kap 4 § är mycket viktigt.
Låt er inte luras att delta i det kafferep som vindmaffian alltid försöker ersätta den lagstadgade ordningen med.
Alla era skrivelser skall alltid ställas både till den som ansöker, kommunstyrelsen och länsstyrelsen.
O.B.S. era skrivelser är bevismaterial i kommande process.
Så snart ni har hört om vindmaffians planer, eller fått nys på deras ansökan, så måste ni författa en skrivelse där ni begär skriftligt svar på när, var samrådet skall genomföras.
Sedan måste ni samla er kring en skrivelse i vilken ni ställer krav om undersökningar, utredningar m.m. Om ljud
 avvisa verksamhetsutövarens datamodell och begär att ljud skall mätas på befintliga verk i olika terräng och i olika väderförhållanden. Begär alltid att resultat från mätning av infraljud vid befintliga bostäder i närheten av vkv skall redovisas.
Välj ut de villkor från lännstyrelsen som är relevanta hos er.
Välj frågor som är relevanta för er. De flesta är det.
Begär också skriftligt svar på frågan hur de i lagen Maskindirektivet angivna säkerhetskrav skall tillgodoses.

Begära offentlig information med hänvisning till offentlighetsprincipen
vilka vkv är CE-märkta
vilka anmälda organ har utfört CE-märkning
vilka anmälda organ enligt MD 14 har utfört CE-märkning
vilka instruktioner finns för räddningsmyndigheten i kommunen vid brand i vkv
hur har skyddsklausulen i MD 11 tillämpats
begär av AV dokument som styrker marknadskontroll MD art 4

Filer 23.3.2014 
Hur kan vi stoppa vindvansinnet?
Jag har skrivit om CE-märkning men det betyder inte att inte andra skall uppfatta detta sätt att göra motstånd som hopplöst. Tvärt om så visar vindmaffians reaktioner att de är mycket känsliga i frågan, ja till och med panikslagna så till den milda grad att t.o.m. den svenska regeringen nedlåter sig till osant intygande, ren lögn.
Med tre bifogade filer vill jag visa vilka uttryck paniken tar sig och vilket motstånd vi kan göra.
21-1-2014 EU avslag.doc
6-2-2014 svar till eu svenska och engelska.doc
22-3-2014 om ce-mark.doc
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013