Vindkraftverk dyrt och dumt

                                                                                                    Nya skrifter

Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och JävochFN 2013 

maila
valab@helgaro-liv.se

Media som befolkas av ovetande men troende miljömuppar vägrar att upplysa om vindvansinnets fakta.
Genom att hindra att folk upplyses om fakta medverkar de i det som är det största bedrägeriet någonsin.
Läs här.

5.5.2014
Arrendekontrakt som lurar markägare
 
 

8.1.2013
Bilagor till artikel 8.1.2013, Nyttan med det förändrade svenska landskapet
Economic commission for Europe, findings on communication ACCC/C2010/54
FN om EU: miljöbeslut
Regeringens miljöpropositioner 2009 och hur mycket vindkraftverken har minskat utsläpp av CO2
Ökning av utsläpp CO2 per vindkraftverk
Svar på frågan hur många nya jobb vindkraftverken har gett
 
 
 
 

15.10.2010
Sörmlandsbygden nr 10    14.10.2010
 

15.9.2010
Nya skrifter
IVA, Ingenjörs Vetenskaps Akademin "Vägval energi"  2010  Vindkraftverk i Sverige räddar inte klimatet
Debattartiklar:
Debattartikel  24.8.2010
Ödesfråga utanför valet 11.9.2010
Rättsstat?  13.9.2010
 
 

25.8.2010
kommentar till Gyllenhammars reklam för vkv i maktens megafon DN och som inte får publiceras där.
Arne Lövgrens beräkning av utsläpp av co2 vid uppförande av vkv
Debattartikel i SvD om viktigaste frågan i valet
Nytt bränsle i valdebatten Arne L 8-8-10
 
 
 
 

31.8.2010

Media sviker.
 

Nyss, den 29.8.2010 inträffade något enastående i landet Sverige. Det hölls en konsert med ett par av landets främsta artister. Konserten hölls vid den anrika Knutstorps Borg i Skåne vid Svalöv nordväst om Lund. Konserten hölls inomhus i en jättelik loge hos familjen Wachtmeister. Och arrangörerna Färingtofta Norra Ideella Förening, Bevara Linderöåsen, Livskvalitet Och boendemiljö i Svalövs kommun, genomförde hela arrangemanget på ett föredömligt sätt. Allt genomfördes med gratis arbete. Inträdet var gratis. Tusentals besökte konserten.
Besökarna fick höra underbar musik av kända artister som Nisse Landgren, Francisca Skoog, Mats Rodin, Göran Söllscher, Anna Lotta Larsson, Matina Mårtensson, Martin Hedin och lokala artister Emma Denward, Anders Vestergård Jonna Salomonsson, Erik Bryndal.

Tal hölls av tyska och danska talare men det vittnesbörd om egenupplevt tragedi som Sven-Erik Bengtsson, Hishult höll rörde lyssnarna djupt.
Kort sagt så inträffade vid Knutstorps Borg en storartad och sensationell händelse av nationella för att inte säga internationella mått. En händelse som vanligtvis ger stora rubriker i pressen och ingående program i Radio och TV.

Vanligtvis ja, men inte denna gång, bortsett från några korta referat i lokalpressen och ett synnerligen enfaldigt inslag i TV-Sydnytt.

Hur kan det komma sig att denna stora händelse förtigs och förlöjligas i media?

Svaret är enkelt!
Konserten var en "musikalisk protest mot felplacerade vindkraftverk".
I frihetens och demokratins förlovade land Sverige har alla politiker och hela mediahögen kommit överens om att inte debattera den fullständigt vansinniga satsningen på tusentals vindkraftverk i landet.
Anledningen är naturligtvis att alla politiska partierna är lika lurade av vindindustrins floskler om " gratis vind räddar klimatet". Och när politikerna tiger, tiger media i rättsstaten Sverige.
Och tiger inte media så förlöjligar den vindkraftverksprotester så som Sydnytt gjorde genom att i sitt korta referat av konserten klippa in struntprat om att "sakna verken som sällskap" av en person som inte var närvarande och lät denna person så förolämpa alla de tusentals på konserten närvarandes oro och frustration över att vindkraftverk skall få förstöra deras livsmiljö.
Detta är skamligt!
Ovärdig media som anser sig fri och obunden.
Och oacceptabelt odemokratiskt.

Härmed begär jag, utan att ha skriftligt från alla av vindkraftverk drabbade människor, men med stöd av hänvisning till vanlig medmänsklig empati och vanlig hederlighet, att TV-Sydnytt omedelbart och för valet bryter tystnaden och genomför en offentlig debatt där vindkraftverksmotståndet även från Knutstorps Borg också får delta.

B.Stymer
Konsertdeltagare
skyddamiljö.nu, valab@dataphone.se
070 2484321

Väla gård Helgarö
64592 Strängnäs
 
 
 
 

18.8.2010
Till
Lantbrukets affärstidning ATL och LRF.
Precis som vindkraftverksindustrin är lantbroksindustrin beroende av medborgarnas skattebidrag. Inte ett enda vindkraftverk kan byggas utan massiva skattebidrag, inte ett enda jordbruk drivas utan subventioner.
Vanligt arbetande folk ger sina surt förvärvade pengar som hjälp och stöd till dem som äger vindkraftverk och dem som bedriver jordbruk.
För jordbrukets del godtar skattebetalarna hjälpen främst för att landskapet skall hållas öppet. Men för vindkraftverkens del betyder det att samma öppna landskap skövlas av monstervindkraftverk för all framtid.
Skattebetalarna hjälper bönderna i tro maten de producerar är bra och nyttig,
men skattestödet för vindkraftverk ger ingen nytta alls, utan pengarna hamnar enbart i markupplåtande bönders fickor.
I dag vet alla att vindkraftverk skadar klimatet ju fler verk som sätts upp därför att den mängd co2 som krävs för bygget aldrig kan tjänas in och gottgöras genom den el som verken producerar. Ju fler verk som byggs ju större skada på klimatet.
När nu medborgarna med lagen vill värja sin livsmiljö mot skövlingen genom vindkraftverk, visar bidragsbönderna sin tacksamhet genom att kalla det "krumbukter och olagligheter" i ATL 17.8.2010.
En otrolig oförskämdhet att kalla Regeringsformens första paragraf " All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna" för krumbukter och olagligheter.
Den svenska rättstaten bygger på principen att medborgarna i kommunerna självklart skall bestämma hur deras landskap skall bebyggas.
Bidragssnyltande bönder skall inte tillåtas att med sina krumbukter och olagligheter förhindra detta.
Stoppa vindvansinnet och rädda naturen.

B.Stymer
Väla Gård, Helgarö
64592 Strängnäs
 
 
 
 

11.8.2010  nya skrivelser till
Biskopen
Medborgarförslag
Tillägg till ärendet om vkv på Helgarö
FSL om stadgebrott

8.8.2010
Hej
Rapport om örnar i Rällingeviken.
I dag 7.8.2010 hade örnarna slagit grågäss i Rällingeviken och fyra örnar kalasade på den.
De kom från väster bakom Näs udde och de satt i över en timme på bytet.
Jag såg inte när de flög iväg men en satt kvar ännu längre till kl 17.
Vi står på Rällinge Udde sandskär och ser mot Djurgårdsudd längst i norra Hässelbyholm med en holme som skymmer udden och Fagerön i bakgrunden.
Det var två större örnar och två mindre.
På den som sitter längst till vänster syntes de vita fjädrarna i stjärten väl.
Min kamera är en 10 år gammal videokamera som tar väldigt dåliga, få pixlar, stillbilder. Men bilderna bör duga som bevis. Och det går bra att komma hit och filma bättre för örnarna är här varje dag.
 

6.8.2010
Till
FSL i kuppmakarnas och vindmaffians hand.
I vanliga fall undviker jag att befatta mig med ohederligt folk men är tyvärr nu tvingad att skriva detta så att era bossar inte kan komma med påståenden att jag inte har stöd av "de mina".
Ni fyra kuppmakare Persson, Brömsen, Erixon, Fagerström tillhör definitivt inte till "de mina" i mitt fortsatta arbete med att stoppa vindkraftverksvansinnet.
Detta mitt meddelande innefattar också de tre övriga Michael Olofsson, Lars Jepsson, Ragnhild Sjöström. De har måhända låtit sig luras av kuppmakarna, men faktum att de deltog i det stadgevidriga mötet i Ödeshög 3.7.2010 utan att ta avstånd från den kränkning av föreningsrätten som kuppmakarna där genomförde, innebär att också de inkluderas i den ohederlighet som jag genom detta meddelande tar avstånd ifrån.
Om kränkningen av föreningsrätten kan läsas på www.helgaro-liv.se och www.säkramiljön.nu

Beviset för uppfattningen om ohederlighet är följande:
Brömsen har på ett offentligt informationsmöte som vindmaffian hållit, där genom hänvisning till egen försäljning av fastighet, fastslagit att huspriserna i närheten av vindkraftverk inte påverkas negativt. Detta är en lögn då Brömsen bevisligen hade information om bl.a. dansk lagstiftning som ger drabbade fastighetsägare skadestånd för det intrång som vindkraftverk alltid innebär.

Persson utnyttjar en ideell förening för att genom den tjäna pengar på att köra ett dataprogram för ljud- och skuggberäkningar. Trots att Persson bevisligen vet att beslutande myndigheter inte fäster den minsta betydelsen vid hans s.k. beräkningar, fortsätter han att sälja dessa för dyra pengar till drabbade människor i nöd. Persson utför också bevisligen order från ägaren till en av de värsta bidragssnyltarna, Eolus Vind AB.

Fagerström går bevisligen vindmaffians ärenden och skriver, -" mina kontakter med Svensk Vindindustri behåller jag".

För Erixons del nedlåter jag mig inte till någon annan kommentar än den att han, så som jag nämnt för honom tidigare, borde ägna sig åt sin familj istället för att arbeta för skojare.

Härmed slår jag fast att jag i mitt fortsatta arbete att stoppa vindkraftverk inte har det minsta att göra med ovanstående personer och om någon försöker nedvärdera mina argument med hänvisning till att jag inte har stöd av dessa, kommer jag att hänvisa till detta dokument som också publiceras på Internet.

B. Stymer
nätverket miljöskydd
m.m.
 
 
 

1.8.2010
Så är det naturligtvis inte att vindkraftverk är rena och säkra.
Den 13 Juli 2010 Publicerad Eric Birksten, Svensk Vindenergi "Vindkraft är en ren och säker energikälla" som second opinion av artikel om att alla vindkraftverk i drift i Sverige körs olagliga i strid mot gällande EU-lag, Maskindirektiv och lag om CE-märkning skriven av bl.a. Claes-Erik Simonsbacka.Trots Birkstens felvalda överskrift om "vindkraft" skriver han att vindkraftverken i drift i Sverige är lagliga. Så är det naturligtvis inte.

Jag skriver här om olagligheter runt vindkraftverk. Inget annat.

Birksten skriver; " Sverige har i dag ett mycket omfattande regelverk när det gäller vindkraftsetableringar". Så är det naturligtvis inte.
Enligt direktiv från regeringen prövas etablering av vindkraftverk i Sverige av endast två inhemska lagar; Miljöbalken och Plan- och bygglagen.
Var och en som är läskunnig kan i portalparagraferna i dessa lagar läsa att lagens syfte är att värna miljö, skydda liv och hälsa från skador orsakade av människors verksamhet.
Var och en som är läskunnig kan läsa portalparagraferna i dessa lagar och inse att det är olagligt att skövla miljön med de skador som varje vindkraftverk självklart alltid innebär.
Men rättsvårdande myndigheter följer direktiven genom att förbigå portalparagraferna och istället hänvisa till senare delar av dessa lagar som inte är relevanta.
Så skriver t.ex Strömstads kommun 25.5.2010 i fråga om bygglov för vindkraftverk;" beslutet fattas med stöd av 24 kap. 3 § och 26 kap. 2 §, miljöbalken".
Kan inte detta sätt att kringgå lag kallas "att vränga lag"?
Och hur kan miljödomstolar i sina domslut ange att de tusen ton tunga betongfundament bara behöver täckas av 30cm jord och sedan lämnas när vindkraftverk monteras ned och naturen skall återställas, när det enligt Miljöbalken är absolut förbjuden att lämna kvar betong i naturen?

Birksten påstår vidare att ny vindkraftsetablering föregås av en noggrann utredning som detaljerat utreder de miljömässiga konsekvenserna av projektet, på människors hälsa samt djur- och naturliv. Så är det naturligtvis inte.
Sverige har gett tillstånd att sätta upp 1400 monsterlika vindkraftverk utan att undersöka följderna på miljön. Först i våras anslog regeringen medel att undersöka skadorna. Då var det så dags. På Naturvårdsverket ges information om att någon tittat på hur fåglar flugit förbi vindkraftverk i Kalmarsund men först nyligen fick Naturvårdsverket medel för att studera hur örnar skadas.Och ingen har undersökt människornas lidande, de vars liv blir outhärdligt vid vindkraftverken.

Birksten fortsätter; "De som berörs av vindkraftsetableringen har goda möjligheter att överklaga tillståndsgivningen". Så är det naturligtvis inte om man med överklagan menar att de sakskäl som den klagande framför tillmäts betydelse.Den 29.1.2010 satt jag, inbjuden som ordförande i en förening, i möte med länsstyrelsen i Skåne bredvid landshövdingen med alla hans jurister och frågade varför alla överklagningar alltid avslogs trots påtalade sakfel. Svaret blev; " vi har ingen anledning att ifrågasätta exploatörers uppgifter". Kan det sägas klarare att vi struntar fullkomligt i överklagningar?

Och vidare skriver Birksten; "De vindkraftverk som används i Sverige uppfyller de högt ställda säkerhetskrav som stipuleras i olika nationella och internationella regelverk." Så är det naturligtvis inte.
Så sent som 17.12.2009 skriver ansvarig Energimyndighet; "För det fortsatta resonemanget är det viktigt att ha klart för sig att vindkraftverk utgör byggnad enligt svensk lagstiftning". Vem eller vilka har tubbat politikerna och verk och myndigheter till denna missuppfattning? Var fanns alla anställde jurister vars uppgift borde ha varit att redogöra för de rätta lagrummen som gäller för vindkraftverk i Sverige?

Tack vare Claes- Erik Simonsbackas enträgna arbete har numera insikten om att vindkraftverk i Sverige är maskiner som då de är farliga skall säkerställas enligt EU:s Maskindirektiv och sedan CE-märkas, godtagits av verk och myndigheter, men tydligen inte av företrädare för vindkraftverksindustrin Birksten.
Inget verk i Sverige är CE-märkt men det är varje annan maskin som säljs.

Birksten påstår också att; "Riskavstånd och andra säkerhetsaspekter är andra viktiga ingredienser i dessa miljökonsekvensbeskrivningar."  Så är det naturligtvis inte.
Jag har tyvärr tvingats läsa en mängd miljökonsekvensbeskrivningar men aldrig läst om riskavstånd och andra säkerhetsaspekter i bemärkelsen att någon som helst hänsyn tas till detta i beslutsunderlaget. Jag rekommenderar Birksten att t.ex. läsa miljökonsekvensbeskrivningen i tillägget till översiktsplanen i Strängnäs kommun.

Som medborgare frågar jag mig hur det kan vara möjligt att Sveriges regering och riksdag, utan att beakta gällande lag, beslutar om den största förändringen av det svenska landskapet som någonsin genomförts i landets historia genom tusentals jättelika vindkraftverk.
Lika frågande ställer jag mig till politikers enkelt bevisligen felaktiga motivering att vindkraftverk i Sverige minskar utsläpp av CO2, att de därför utgör miljönytta som uppfyller internationella åtaganden.
Det behövs inga stora kunskaper i matematik för att visa att de utsläpp av växthusgaser som frigörs vid bygget av varje vindkraftverk, vägar, kabelgator, uppställningsplats, hundratals ton betongfundament, tornet, vingarna m.m. inte kan gottgöras genom kraftverkets el på 27 år. Vilket betyder att verken aldrig under sin verksamma tid på 15-20 år blir utsläppsneutrala. Vilket betyder att de aldrig kan gottgöra den skada de åsamkat klimatet.

Det går ekonomiskt riktigt illa för vindkraftverksindustrin nu med o2:s misslyckade börsintroduktion och med fallande aktiekurser för många andra vindspekulanter, men inte förbättras detta av så felaktiga påståenden från Birksten.

Bernd Stymer
medlem i Helgarögruppen, Landskapsskydd i Strängnäs, nätverket Miljöskydd.

Väla Gård, Helgarö
64592 Strängnäs.
 
 

Artikel 12.7.2010 om o2 bondfångeri
Insänt 16.7.2010
Varning för vindindustrins nya försök till bondfångeri.

Det går riktigt illa för vindindustrin. Deras aktier sjunker. Elpriset sjunker. De tjänar inga pengar trots de massiva skattebidragen.
Folk i gemen har numera förstått att vindkraftverk inte på något vis räddar klimat och miljö, att vindkraftverk är skamligt ineffektiva och bara ger ström ibland, att hela den politiska satsningen på vindkraftverk bara är ett fullständigt vansinne som hotar att skövla det svenska landskapet.
Därför har de som lurat på politikerna detta elände nu fått kalla fötter. Ingen vettig människa satsar sina pengar på vindkraftverk.
Nu görs ett nytt försök till bondfångeri genom att hos riksdagen begära skattelindring för dem som låtit lura sig att satsa pengar på andelar i vindkraftverk.
Finansministern och Skatteverket har tidigare avslagit försök från vindindustrin att skapa ett nytt skattefrälse för vindkraften. Vi hoppas att de även i fortsättningen står emot.
Hur går bedrägeriet till?
Elbolag utlovar billig el till dem som har andelar i verk. Men faktum är att alla vi skattebetalare blir de som betalar denna billigare el.
Alla elbolag köper nämligen sin el från ett och samma ställe, Nordpool, för ett och samma pris.
Sedan får vindbolag skattepengar, bl.a. elcertifikatavgiften, miljarder varje år. Av dessa skattepengar kan vindbolagen ge sin rabatt till andelsägarna. Inget annat. Våra skattepengar gör att vissa får billigare el. Då tjänar vindbolagen mindre. Just nu så lite så de ropar på hjälp för ett skattefrälse.
Sedan gör skattemyndigheters beräkningsgrunder det nästan omöjligt att ge skattelättnad för just andelar i vindkraftverk eftersom många andra verksamheter då också skulle få dessa lättnader.
Ytterligare ett skäl till att varna för bondfångeriet är att det numera även för statliga verk och myndigheter står solklart att alla vindkraftverk i drift i Sverige körs olagligt. De är livsfarliga maskiner som inte kan CE-märkas så som lagen kräver. Alla vindkraftverk måste stängas till dess de är säkerställda för stor kostnad.
Vem eller vilka har lurat på politikerna denna gökunge?

B.Stymer
Väla gård Helgarö
64592 Strängnäs