Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013

Se på huvudsidan där alla nya dokument läggs ut sedan 6.4.2012
 

                          Olagliga vindkraftverk i drift och falska uppgifter till EU.
                                                  maila
                                     valab@helgaro-liv.se
 

 Här på denna sida www.helgaro-liv.se/falsk uppgift.html  redovisas
 Kort presentation.
 Kort översikt
 Utförlig redogörelse.
 Ny anmälan av svenska staten till EU för fördragsbrott m.m.
 Komplettering av ny anmälan av svenska staten  1.1.2012

Alla dokument som styrker redogörelsen kan läsas som länkar på sidan.

                Kort presentation.

Genom att benämna maskinen vindkraftverk(VKV) byggnad kringgicks alla säkerhetskrav i gällande svensk lag, EU-Maskindirektiv.

                Kort översikt

EU-direktiv, Maskindirektiv (MD), infördes i svensk lagstiftning 1994
9-12-2011 AV svar.pdf

I EU får ingen maskin sättas i drift om den inte tillämpar MD.
(allmän information)

Varje maskin i drift måste vara CE-märkt.
(allmän information)

Vindkraftverk (VKV) är maskiner enligt MD.
(allmän information)

Endast ett fåtal VKV sattes i drift före 2009.
(www.vindstat.se)

Inför ordförandeskap i EU och klimatkonferens i Köpenhamn beslöt Sveriges Allians att bl.a. bygga ut VKV för att minska utsläpp av CO2 och rädda klimatet.
(allmän information)

Utöver åtaganden mot EU angav regeringen 2009 i en s.k. planeringsram 30TWh/år el från VKV år 2020, eller över 20 000 VKV.
(allmän information)

Utbyggnaden skall främjas genom att hushållen tvingas till extraavgift via elräkningen som medför att den totala kostnaden döljs då den inte redovisas i statens budget.
(allmän information)

VKV i Sverige betecknades som byggnad och var därmed befriat från att tillämpa MD.Energimyndigheten(EM), Boverket(BV)
17-12-2009 EM byggnad sv lag.pdf
8-4-2010 BV inte maskin.doc
 

Över 2000 VKV har satts i drift i Sverige efter 2009.
(www.vindstat.se)

Först efter anmälan till EU-kommissionen om fördragsbrott 27.2.2011, att VKV hade satts i drift i strid mot gällande lag MD, kom ett regeringsbeslut 17.3.2011 att VKV är maskiner även i Sverige och att alla maskiner i drift skall vara CE-märkta.
17-3-2011 reg beslut.pdf

Trots detta är fortfarande inget VKV CE-märkt.
Trots detta sätts fortfarande dagligen VKV i drift utan CE-märkning.
(lätt att kontrollera på plats)

I frågor som rör VKV avvisar rättsvårdande myndigheter, verk, myndigheter, domstolar fortfarande alla hänvisningar till gällande lag MD och meddelar att de enbart tillämpar svensk lag Miljöbalken(MB) och Plan- och bygglagen(PBL) i dessa frågor.
22-11-2010 klaga forv ratt.doc
11-10-2010 dom nacka ting.doc
21-7-2011 hogste forvdom.pdf

1994 fick Arbetsmiljöverket (AV) enligt regeringsbeslut tillsynsansvar för att MD skulle tillämpas.
9-12-2011 AV svar.pdf

Så sent som 2010 meddelar AV att de inte har kontrollerat om MD tillämpas och inte kontrollerat att maskinen VKV är CE-märkt.
Trots detta skriver AV 7.2.2011 till regeringen AV "har i samband med inspektioner av vindkraftverk kontrollerat CE-märkning mm."
7-2-2011 RET186 av till reg.doc

EU-kommissionen avslår anmälan av svenska staten för fördragsbrott 25.9.2011 och anger den enda grunden att svenska regeringen i brev 27/5/11 angett att AV genomfört ett stort antal marknadskontroller enligt MD.
25-9-2011 EU avslag.pdf

Svenska staten har inte svarat EU 27.5.2011 utan visar svar daterat 22.7.2011.
22-7-2011 reg svar.pdf

Inför regeringens svar 22.7.2011 har AV lämnat information i skrivelse 17.6.2011 och meddelat att de utfört över 100 "Inspektioner" som är något annat än marknadskontroller enligt MD. AV hänvisar till skrivelse 7.2.2011, information från AV före regeringsbeslut 17.3.2011.
17-6-2011 RET839.pdf
7-2-2011 RET186 av till reg.doc

I skrivelse till regeringen 7.2.2011 anger AV att de i samband med "inspektioner" kontrollerat CE-märkning. Jag har ett stort antal kopior av dessa "inspektioner" s.k. inspektionsmeddelanden enligt Arbetsmiljölagen och konstaterar att inte ett enda sådant meddelande nämner MD eller CE-märkning.
inspektionsmeddelande 20090810.pdf

I skrivelserna 7.2.2011 och 17.6.2011 meddelar AV klart och tydligt att frågan om iskast från vindkraftverken inte är löst då det inte finns verksamma konstruktionslösningar på vindkraftverken som skyddar mot denna fara.

Därigenom medger AV att MD:s krav på säkerhet för maskinen VKV inte kan konstrueras bort och bekräftar därmed tillverkarnas hänvisning till att maskinen vindkraftverk inte är konstruerat för kallt och isigt klimat och därför inte kan godkännas med CE-märkning i Sverige.

Detta är förklaringen till att inget vindkraftverk i Sverige är CE-märkt, att alla dessa maskiner är olagligt satta i drift.

Enligt ovan visas att den svenska regeringen lämnat falsk uppgift till EU-kommissionen i frågan om anmält fördragsbrott.
Sverige har inte genomfört marknadskontroller enligt MD.
Inget vindkraftverk i Sverige är CE-märkt.
Sverige har inte tillämpat MD.
 
 

           Utförlig redogörelse
 

28-12-2011

Till
Sveriges regering

Falska uppgifter till EU-kommissionen utsätter allmänheten för livsfara.

Dokument.

I vår skrivelse till regeringen 17.1.2011 begärdes att Maskindirektivet skulle tillämpas och medborgarna skyddas från att skadas av maskinen vindkraftverk.  Vi begärde åtgärder inom 4 veckor, sedan skulle vi anmäla staten för fördragsbrott till EU.

Min anmälan lämnades till EU 27.2.2011, fördragsbrott eftersom Maskindirektiv inte tillämpas vid vindkraftverk
och
domstolstrots för att hindra allmänheten att klaga i miljömål.
eu klagan 27-2-2011.pdf

EU-avslag, DG ENTR/G4/AMR/rf/D(2011)  1007543, 919019  är daterat 30 aug 2011
kom via mail  25.9.2011 grundas i att staten 27.5.2011 svarat att "marknadskontroller enligt Maskindirektivet" har genomförts. Domstolstrots nämns inte i avslaget.
eu 25-9-2011 avslag.pdf

Myndigheter vägrar att lämna kopior av dokument .

               Först när JO 12.12.2011 meddelar att de tar upp min anmälan om att inte få kopior på dokument får jag mig tillskickat 5 dokument  14.12.2011 från regeringen.

regeringskansliet/Arbetsdepartementet  A2011/4330/ARM  daterat    svar efter
JO-amnälan
reg 13-12-2011.pdf

regeringskansliet/Arbetsdepartementet    A2011/2588/RS     regeringens falska svar till EU.
 22-7-2011 reg till eu.pdf

regeringen/Näringsdepartementet       I   6, regeringsbeslut att VKV är maskiner som skall CE-märkas.
regeringsbeslut 17-3-2011.pdf

Arbetsmiljöverket  RET 2011/ 100186  falske uppgifter före regeringsbeslutet
7-2-2011 RET186 av till reg.pdf

och ett odaterat dokument från EUROPEAN COMMISSION, EU-frågan.
 
 
 

Dessutom skickar mig Arbetsmiljöverket kopior på dokument 9.12.2011

RET2011/100186   7.2.2011  en promemoria via telefon
7-2-2011 RET186 av till reg.pdf
RET2011/       komplettering
RET2011/100839   17.6.2011  AV till reg som svar på EU fråga
17-6-2011 RET839.pdf
RET2011/101226   9.12.2011 svar på mina frågor  kontroll, CE-märkning
9-12-2011 AV svar.pdf
och
13.12.2011   skickar AV en kopia av EU-frågan stämplat inkom 13.6.2011
eu fraga 2011-100839 ye.pdf

             Sammanfattning:

Första delen av min anmälan gäller att svensk lag, EU-direktiv, Maskindirektiv, inte tillämpas i Sverige vid frågor som rör vindkraftverk.

I fördrag 1994 mellan EU och Sverige ingick att Sverige skulle anta alla EU-direktiv, inklusive Maskindirektivet (MD).
I skrivelse Arbetsmiljöverket (AV) RET 2011/101226  9-12-2011 AV svarar mig.pdf  konstateras att regeringen "beslutat att Arbetsmiljöverket ska utöva befogenheter och uppfylla skyldigheter som följer av maskindirektivet genom förordningen SFS 1994:2035 av den 20 december 1994."
I skyldigheten enligt ovan ingår sedan 1994 att AV genom "marknadskontroller" försäkrar sig om att MD:s skyddsbestämmelser tillämpas på alla maskiner i drift i Sverige. En mycket enkel kontroll om så är fallet är att se om maskinen är CE-märkt vilket är det synliga beviset på att maskinen är säkerställd enligt de krav som ställts i MD. Enligt lag om CE-märkning skall märke anbringas väl synligt på maskinen.
Till dags dato är ingen maskin vindkraftverk i drift i Sverige CE-märkt, vilket vem som helst kan kontrollera på plats.

Sedan 2008, när jag uppmärksammades på de mycket stora miljöproblem som varje vindkraftverk i naturen åstadkommer, har jag hos varje myndighet som har med ärenden angående vindkraftverk att göra, förgäves efterfrågat bevis för marknadskontroll och CE-märkning.
Jag har kontrollerat vindkraftverk på plats, fotograferat och begärt fotografier av vindkraftverk runt om i Sverige. Jag konstaterar att hittills 20.12.2011 inte ett enda vindkraftverk i Sverige är CE-märkt vilket självklart är bevis för att inget vindkraftverk i Sverige följer lag MD, vilket i sin tur innebär att alla de över 2000 vindkraftverk som är i drift i Sverige i dag är olagligt driftsatta.

Grunden för denna olagliga verksamhet utgör flertal faktorer.
Först i och med Sveriges ordförandeskap i EU och Köpenhamnskonferensen 2009 slöt de svenska regeringspartierna en överenskommelse som bl.a. innebar att utöver åtaganden gentemot EU skulle Sverige skydda klimatet med en oerhörd stor satsning på utbyggnaden av vindkraftverk i syfte att minska CO2-utsläpp.

 En enkel beräkning skulle ha kunnat visa att vindkraftverk i Sverige inte alls minskar landets utsläpp av CO2 utan i stället producerar byggnationen av vindkraftverk ett stort utsläpp av CO2 som vindkraftverk aldrig skulle kunna gottgöra genom att ersätta kolel.

Även utan denna enkla beräkning borde det vara lätt att inse att Sveriges normala stora överskott av CO2-fri el från vatten- kärn- och biokraftverk aldrig skulle behöva kompletteras med extra och osäker el från vindkraftverk.
Nu 20.12.2011 har Naturvårdsverket presenterat en undersökning att under den tiden som över tusen vindkraftverk satts i drift i Sverige har landets utsläpp av CO2 ökat med över 11 %, med miljontals ton.

Regeringens energiöverenskommelse 2009 innebar också att vindkraftverksutbyggnaden skulle främjas genom omfattande bidrag som hushållen tvingades att betala via sin elräkning. Den kostnaden redovisas inte i statens budget och detta medför att ingen beräkning av den totala kostnaden för utbyggnaden av vindkraftverk behöver redovisas.
När endast ett fåtal vindkraftverk uppfördes före 2009 har sedan dess över 2000 verk satts upp i den svenska naturen.
Som jag visat i min anmälan till EU om fördragsbrott 27.2.2011 avvisar Svensk rättstillämpning alla invändningar från den berörda allmänheten, även alla invändningar om att MD:s bestämmelser skall tillämpas på maskinen vindkraftverk.
Alla invändningar avvisas med hänvisning till svensk lag Miljöbalken(MB) och
Plan- och bygglagen(PBL) som inte alls behandlar maskiners säkerhet.

I min EU-anmälan 27.2.2011 har jag visat att Energimyndigheten, den myndigheten som driver frågan om utbyggnaden av vindkraftverk, så sent som årsskiftet 2009-2010 anger att vindkraftverk inte är maskiner utan byggnader enligt svensk lag. Även Boverket anger 2010 att vindkraftverk är byggnader och därför inte behöver följa MD:s krav på säkerhet.
Trots att regeringen i regeringsbeslut 17.3.2011 I 6, angett att vindkraftverk är maskiner tillämpas MD inte ens på de vindkraftverk som satts upp efter detta datum.
Fortfarande är inget vindkraftverk i drift i Sverige CE-märkt.
Dagligen sätts vindkraftverk utan CE-märkning i drift i Sverige.

Arbetsmiljöverket har i skrivelse till svenska regeringen 17.6.2011
RET 2011/100839  17-6-2011 RET839.pdf som svar på EU-fråga ENTR(G/4/AMR/fr D(2011) 13-6-2011 eu fraga.pdf klart och tydligt angett att skydd för iskast inte är "state of the art", vilket innebär att ingen metod för att konstruera bort iskast finns, och att tillverkarna som svar på fråga från AV angett att inga säkra konstruktionsmetoder för skydd från dessa skador hittills finns, vilket mycket riktigt innebär att inget vindkraftverk är konstruerat för kallt och isigt klimat och därför inte är godkänt för CE-märkning i Sverige.
Tillverkaren svarar för konstruktionen och skall CE-märka maskinen. Ingen annan.

Uttryckligen anger MD att varningsskyltar inte ensamt uppfyller säkerhetskrav för att få CE-märka och ta i drift/i bruk vindkraftverk enligt MD:s Bilaga 1, punkt 1.3.3, risker orsakade av fallande eller utkastande föremål, och punkt 1.1.2, principer för integration av säkerheten, pga. att det finns kvarvarande risker som beror på otillräcklighet i de skyddsåtgärder som ”Tillverkaren"/"Importören" kunnat vidta pga., att vindkraftverkets rotor och rotorblad inte kan byggas in eller kapslas in.
Den enda metoden att skydda från iskast är att allmänheten genom permanent stängsel bokstavligen hindras att beträda den av tillverkaren angivna säkerhetszonen.

Vidare har jag sedan 2008 av ansvarig myndighet AV förgäves begärt att få offentlig information om vilka vindkraftverk som har kontrollerats via marknadskontroll enligt MD och offentlig information om vilka vindkraftverk i Sverige som är CE-märkta.
I min EU-anmälan 27.2.2011 visar jag med dokument att AV meddelar att de inte gjort Marknadskontroller enligt MD och att de inte kontrollerat CE-märkning. Se även Arbetsmiljöverket RET 2011/101226 9-12-2011 AV svarar mig.pdf.
 Arbetsmiljöverket svarar av tradition i första hand för arbetarskydd, skydd i frågor av förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Detta arbetarskydd inkluderar inte allmänheten och förhållandet att MD kräver att även allmänhet och husdjur skyddas från att skadas av maskiner.
AV utför ett stort antal inspektioner av skyddet för arbetstagare och skriver sedan ett stort antal inspektionsmeddelanden. Jag har kopior på ett 20-tal.
Inget inspektionsmeddelande har ens nämnt MD och heller inte CE-märkning. Inspektionsmeddelanden rör arbetarskydd inte MD och CE-märkning.
inspektionsmeddelande 20090810.pdf

Trots ovan angivna förhållanden, som meddelats den svenska regeringen, skriver den som svar på EU-kommissionens fråga om min anmälan 27.2.2011 att Arbetsmiljöverket har utfört och utför ett stort antal marknadskontroller enligt maskindirekivet och kontrollerar CE-märkning. 22-7-2011 reg till eu.pdf
Dessa uppgifter till EU-kommissionen är falska.

Härmed begär jag att den svenska regeringen lämnar rätt information till EU-kommissionen;
att marknadskontroller av maskiner vindkraftverk inte har genomförts i landet,
att inget vindkraftverk i drift i Sverige följer gällande säkerhetsbestämmelser i EU-direkiv, Maskindirektiv,
att vindkraftverk i Sveriges kalla och isiga klimat är satt i drift i stid mot gällande säkerhetsbestämmelser i EU-direktiv, Maskindirektiv.

Vidare begär jag att alla vindkraftverk i drift i Sverige skall säkerställas enligt gällande lag Maskindirektiv vilket endast är möjlig genom att en permanent inhägnad runt den av tillverkaren angivna säkerhetszonen hindrar allmänheten från att närma sig den farliga maskinen och skadas av den.

Svar kan lämnas via mail till valab@dataphone.se

Bernd Stymer
Väla Gård, Helgarö
64592 Strängnäs
 

Ny anmälan till EU-kommissionen av svenska staten

Komplettering till Ny anmälan till EU-kommissionen av svenska staten.

Begäranav svar från regeringen om felaktigt angivna datum för svar till EU
EU-kommissionen anger DG ENTR/G4/AMR/rf/D(2011)  1007543, 919019 att den fått svar 27.5.2011.
Regeringskansliet/Arbetsdepartementet anger 13.12.2011 att ett svar till EU-Kommissionen lämnats först nästan två månader senare i dokument A2011/2588/RS daterat
2.7.2011.
EU-Kommissionen kan inte redan den 27.5.2011 grunda ett beslut på information som den får först nästan två månader senare, 22.7.2011.

Till den svenska regeringen  1.1.2012